اینترنت پرسرعت
ADSL2+
1577
700 گیگ بین الملل معادل 1400 گیگ داخلی 3 ماهه 99,000 تومان خرید سرویس
1500 گیگ بین الملل معادل 3000 گیگ داخلی 3 ماهه 180,000 تومان خرید سرویس
2000 گیگ بین الملل معادل 4000 گیگ داخلی 6 ماهه 290,000 تومان خرید سرویس
3300 گیگ بین الملل معادل 6600 گیگ داخلی 6 ماهه 350,000 تومان خرید سرویس
7000 گیگ بین الملل معادل14000 گیگ داخلی 12 ماهه 999,000 تومان خرید سرویس
برای خرید سرویس فرم زیر را کامل نمایید: