اینترنت پرسرعت
ADSL2+
700 گیگ بین الملل معادل 1400 گیگ داخلی 3 ماهه 99,000 تومان خرید سرویس
1500 گیگ بین الملل معادل 3000 گیگ داخلی 3 ماهه 180,000 تومان خرید سرویس
2000 گیگ بین الملل معادل 4000 گیگ داخلی 6 ماهه 290,000 تومان خرید سرویس
3300 گیگ بین الملل معادل 6600 گیگ داخلی 6 ماهه 450,000 تومان خرید سرویس
7000 گیگ بین الملل معادل14000 گیگ داخلی 12 ماهه 999,000 تومان خرید سرویس
120 گیگ بین الملل معادل 240 گیگ داخلی 12 ماهه 240,000 تومان خرید سرویس
برای خرید سرویس فرم زیر را کامل نمایید: